Privacyverklaring

Privacyverklaring

Doel: Beschermen van de persoonsgegevens en de privacy van de (potentiële) cliënten – opdrachtgevers en individuele cliënten – van Je Stress de Baas.

Je Stress de Baas verwerkt persoonsgegevens bij het verlenen van haar diensten. Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij privacyverklaring een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Je Stress de Baas expliciet om jouw toestemming zal vragen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Je Stress de Baas, KvK Haaglanden 27305951
T. 06-38 48 33 07
E. contact@jestressdebaas.nl

Definities

In deze privacyverklaring gebruiken we een aantal definities, die in enkelvoud en meervoud kunnen worden gebruikt:

Reglement: deze privacyverklaring

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (vóór 25 mei 2018: Wet bescherming persoonsgegevens). 

Toelichting op de privacyverklaring

Je Stress de Baas mag de gegevens die jij aan hen verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Je Stress de Baas de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Welke persoonsgegevens

Je Stress de Baas verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent, de website bezoekt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, of via het contactformulier contact opneemt.

Bij de persoonsgegevens die Je Stress de Baas verwerkt gaat het om persoonsgegevens uit de volgende categorieën:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP adres
 • Gegevens over gezondheidssituatie
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden (mogelijk)
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Verzuimgegevens (mogelijk)
 • Gegevens in een Plan van Aanpak (in kader van arbowetgeving, mogelijk)

Alle persoonlijke gegevens, inclusief die over jouw gezondheidssituatie wanneer je door Je Stress de Baas gecoacht wordt, worden alleen verwerkt wanneer de dienst niet zonder deze gegevens verleend kan worden.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens stellen Je Stress de Baas in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met Je Stress de Baas sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen leveren;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • Jou informatie op maat aan te bieden (direct marketing).

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Je Stress de Baas verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Je Stress de Baas, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Je Stress de Baas met jou heeft gesloten;
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Je Stress de Baas verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de Nederlandse wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen worden ingezien door personeel van Je Stress de Baas, de IT-verwerker van het CSR Centrum en de IT-verwerker van softwareleverancier Fairware. Om je privé -gegevens te beschermen hebben we met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Al jouw persoonsgegevens die online in het procesregister worden verwerkt worden door CSR Centrum beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord + invoeren van een extra authenticatiecode om in te loggen in het digitale systeem.
 • De persoonsgegevens zichtbaar in software van Fairware zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
 • De medewerker van Je Stress de Baas heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Je Stress de Baas verstrekte persoonsgegevens;
 • Je Stress de Baas, CSR Centrum en Winmens van Fairware hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met alle externe bewerkers van de informatie.
 • CSR Centrum en Winmens van Fairware hebben technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en volgens de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens: Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven via contact@jestressdebaas.nl. Als we jouw verzoek moeten afwijzen, leggen we uit waarom. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Je Stress de Baas.

Klachten

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Je Stress de Baas. Ik probeer er altijd samen met jou uit te komen.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: contact@jestressdebaas.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Je Stress de Baas kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2019.